U septembru 2010 godine registruje se preduzeće Geomet d.o.o Sase Srebrenica.

Dana 20.07.2012.godine, potpisuje se Ugovor o koncesiji za istraživanje metaličnog mineralnog resursa ceruzita na lokalitetima Očekalj i Prgoševo u općini Olovo privrednom društvu Geomet d.o.o Srebrenica.

U augustu mjesecu 2013. registrovana je PJ Olovo Geomet d.o.o Sase Srebrenica, da bi se rješenjem od 15.07.2014. godine izvršio prenos adrese i gašenje poslovne jedinice te od tada firma posluje pod nazivom Geomet d.o.o. Olovo sa sjedištem u Olovu, BiH.

Treba napomenuti da Privredno društvo za eksploataciju, proizvodnju i promet „GEOMET“ iz Olova koje je naručilac Glavnog projekta, radi na otvaranju ovog rudnika za račun i sa kapitalom Engleske kompanije MINECO, Limited – Croydon, United Kingdom.

Mineco je međunarodna skupina usmjerena na sektor prirodnih resursa. 

Osnovan 2003. godine, kompanija Mineco djeluje u tri ključna područja: trgovanje robom, rudarstvo baznih metala i taljenje i rafiniranje metala. 

U privatnom vlasništvu, Mineco zapošljava oko 2.000 ljudi u Europi.  Mineco konstantno nastoji modernizirati proizvodnju u svim svojim resursima i ima snažan niz novih mogućnosti koje omogućuju rast iz godine u godinu. 

Dugoročno gledano, Mineco nastoji postići održiv rast kroz svoje poslovanje i uvijek traži mogućnosti za poboljšanje operativne učinkovitosti. Da bi se izbjegla moguća negativna iznenađenja kod donošenja poslovnih procjena i odluka vezanih za ekonomsku isplativost ekstrakcije iz ovog mineralnog depozita, pomenuta kompanija je tokom 2013. i 2015. godine naručila, od poznatih svjetskih kompanija, izradu nekoliko dokumenata investiciono – tehničke odnosno istraživačke fizionomije vezanih za procjenu racionalne eksploatacije i obogaćivanja rude iz ovog depozita.